دپارتمان تحقیق و توسعه موسسه زبان پلاس

 افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمان‌ها و موسسات آموزشی را برآن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر آموزش نوین و توانمندي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري درتحقيقات و ايجاد نوآوري‌ مي‌باشد. آکادمی زبان پلاس از معدود موسسات آموزشی است که به انجام تحقيقات برخواسته از يک بنياد سيستماتيک با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در کاربردهاي جديد می پردازد.

لذا فعاليت‌هاي دپارتمان تحقیق و توسعه(R & D) پلاس آکادمی فرصت‌هاي جديدي خلق كرده که شیوه آموزش را در موسسه متحول و متمایز از سایر موسسات زبان ساخته است.

 

اهداف دپارتمان تحقيق و توسعه(R & D)
‏هدف به معناي کيفيت يا نقطه مطلوبي است که پلاس آکادمی در تلاش براي دستيابي و تثبیت آن است. اهداف بر اساس درک ضرورت ها، اولويت ها و نيازهای روز زبان آموزان معين مي شود و بر اين اساس مي توان عملکرد دپارتمان تحقيق و توسعه(R & D) را در سه بخش تجزیه و تحلیل رقبا، ارتباط با مشتری و تسهيل و تسريع روند یادگیری زبان آموزان با بهره گیری از بروزترین شیوه های آموزشی مبتنی بر استاندارد جهانی، خلاصه کرد.

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now